Causaliteit

Causaliteit is een begrip dat gebruikt wordt in de juridische betekenis om: te bepalen in hoeverre de gedraging van de een heeft bijgedragen in het ontstaan van schade bij een ander en of er dus schadevergoedingsplicht bestaat.

Bij mij stelt de verzekeraar dat men heeft erkend dat de gyneacoloog het CTG tijdens de bevalling onjuist heeft beoordeeld. Maar men stelt nu dat niet vastgesteld is of het tekort aan zuurstof dat de aandoeningen tot gevolg heeft, volledig is toe te schrijven aan het onzorgvuldig handelen ter zake waaraan aansprakelijkheid is erkend.

Populair gezegd, ja we erkennen dat de arts de bevalling heeft verprutst maar of ik mijn zware handicaps te wijten zijn aan deze fout dat willen we nog wel is zien. Het is natuurlijk voor een ieder duidelijk dat de causaliteit een perfect middel is voor de verzekeraar om deels of soms geheel onder zijn schadevergoedingsplicht uit te komen.

Natuurlijk is het voor een ieder duidelijk dat vastgesteld moet worden of er een fout is gemaakt en wat daar dan het gevolg en dus de schade van is. Ik zal chronologisch de feiten geven hoe Centramed in mijn geval gebruik maakt van het begrip causaliteit. Overigens zijn er voldoende  gevallen bekend waarin verzekeraars op gelijke wijze het begrip causaliteit “misbruiken” om het slachtoffer een redelijke schadevergoeding te onthouden.

  • Centramed erkent op 18 augustus 2003 middels een brief de aansprakelijkheid en verzoekt expertise neurologische stoornissen en beoordelen of alle stoornissen het gevolg zijn van het onzorgvuldig handelen.
  • Welke deskundige (kinderneuroloog) het onderzoek gaat doen en welke vragen moeten worden beantwoord worden in goed overleg tussen Centramed en onze advocaat afgesproken en vastgelegd.
  • Op 27 december 2005 krijgen beide partijen van kinderneurologe Overweg – Plandsoen haar definitieve deskundige rapport .
  • Geen der partijen betwist het rapport en/of verzoekt om aanvullend onderzoek omdat er nog vragen onbeantwoord zijn.
  • Centramed begint besprekingen over de schadeposten, betaalt een aantal voorschotten en betaalt zonder overleg een bedrag aan smartengeld.
  • Er wordt veel gecorrespondeerd over passende huisvesting en de kosten hiervan. Centramed noemt bedragen die zij voor huisvesting wil betalen.
  • Centramed doet in 2007 een afkoopvoorstel, waarbij ze onder aftrek van de voorschotten en smartengeld de zaak willen afhandelen.

Kortom jaren lang wordt gesproken over de regeling van schade waarbij Centramed niet één keer de causaliteit ter tafel brengt om nog te onderzoeken, laat staan dat zij deze betwist.

  • In 2008 geeft Centramed de zaak in handen van Assuraad bv. Assuraad typeert zich zelf als een bedrijf voor lastige en bewerkelijke gevallen!!  In de eerste bespreking ter kennismaking met onze advocaat brengt deze fijntjes op tafel dat de causaliteit nog wel een puntje is. Onder de kop schaderegeling stelt de heer Forrer van Assuraad als waarschuwing en spreekwoordelijk zwaard van Damocles; “op grond van de erkende onjuiste beoordeling van het CTG in de uitdrijvingsfase heeft Centramed in overleg met u de schaderegeling ter hand genomen met het oogmerk om in der minne tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen, daarbij de hiervoor onder 1 en 2 vermelden onopgeloste aspecten voor alsnog terzijde latende.” Het regelingsaanbod is verstreken, maar tot 1 juni 2008 willen ze het toch nog gestand doen. Maar wederom verschijnt daar het zwaard van Damocles, ”als het dan niet door uw cliënt aanvaard is komt het te vervallen en behoudt Centramed zich namens haar verzekerden alle rechten & weren voor, met name ook ten aanzien van de hiervoor onder de punten 1 & 2 aan de orde gestelde aspecten.” (1 = aansprakelijkheid, 2 = causaliteit).
  • Begin 2011 komt de causaliteit in haar volle omvang op tafel. Het eerste deskundige rapport over de huisvesting en verzorging geeft aan dat er hoge kosten zullen komen. De tweede deskundige gaat aangewezen worden en de kosten worden nu toch echt zichtbaar. Assuraad/Centramed reageert hierop door op 23 februari 2011 een brief naar de rechtbank Roermond te sturen waarin zij wijst op het feit dat er geen aansprakelijkheid is erkent voor alle schade voortvloeiend uit de hersenbeschadiging die ik heb (causaliteit).
  • Op 10 mei 2011 doet Centramed er nog een grote schep boven op. Per brief stelt men richting de rechtbank Roermond wederom het issue van de causaliteit. Tot mijn grote verbazing is er een document aan toegevoegd van een deskundige die door Centramed samengevat concludeert “… er redenen zijn om er van uit te gaan dat de hersenbeschadiging van Robin Kiel niet in de uitdrijvingsfase maar in een eerder stadium van de zwangerschap is ontstaan.” Natuurlijk trekt men ook nog even de conclusie “… niet aansprakelijk voor de schade…..”

In het verder verloop van de strijd speelt het begrip causaliteit natuurlijk een belangrijke rol. Wanneer in de bodemprocedure alsnog de causaliteit wordt meegenomen, is duidelijk dat er wederom een enorme vertraging ontstaat. Deskundigen, aan te wijzen door de rechtbank moeten dit immers uitzoeken en beslechten. Het is natuurlijk ook een perfect item om in de toekomst een hoger beroep aan op te hangen omdat er altijd deskundigen zullen zijn die het tegen deel beweren van de uitkomst.

De verzekeraar heeft ook alles te winnen en niets te verliezen bij deze handelswijze. Mocht de rechter van mening zijn dat er twijfel is over de causaliteit dan kan het zo maar zijn dat hij dit laat meewegen in de hoogte van de schadevergoeding. Kortom een mooie korting voor Centramed  op de door haar te betalen schadevergoeding aan mij.

Wat mij betreft heeft Centramed geen recht van spreken meer over de causaliteit, ze heeft immers afgelopen jaren vele malen de kans en tijd gehad om dit punt inhoudelijk in te brengen. Nu het blijkbaar heet onder de voeten wordt alsnog de troefkaart causaliteit trekken is natuurlijk schandalig. Het is wat ons betreft veel zeggend hoe de algemeen directeur J.F. Th Boogaard in de uitzending De Vijfde Dag op 10 mei 2012 probeert dit alles te verklaren door te stellen dat ze hier al die jaren mee hebben gewacht om mij en mijn ouders te sparen!!!!!!!